Dyżur w roku akademickim 2015/2016
Dyżuruję w każdą środę, w godz. 14:00-15:00,
pokój nr 85 (Zakład Filozofii Polskiej)
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.Kursy w roku akademickim 2015-2016

POGLĄDY FILOZOFICZNE MIKOŁAJA KOPERNIKA (HF92sk)
PREREKWIZYTY: HF01p, HF02p
SEMESTR: zimowy i letni (60 godz., seminarium)
TERMIN I SALA: środa, godzina 12:30-14:00, sala 96
WARUNKI ZALICZENIA: aktywny udział w zajęciach, referat lub praca pisemna
PUNKTY ECTS: 6
OPIS KURSU: Seminarium źródłowe będzie poświęcone analizie poglądów filozoficznych polskiego uczonego, Mikołaja Kopernika na tle epoki. System heliocentryczny to nie tylko jedno z największych osiągnięć polskiej nauki, ale również niezwykle ciekawe zagadnienie naukowe i filozoficzne. Analiza poglądów filozoficznych polskiego astronoma wymaga refleksji interdyscyplinarnej, a prowadzi do postawienia szeregu ważnych pytań badawczych: o inspiracje i wyniki kosmologiczne, filozoficzne i astronomiczne w dziele Kopernika. Podczas zajęć zapoznamy się z podstawową wiedzą astronomiczną, prześledzimy metodologię badań toruńskiego uczonego i zbadamy rożne wątki sporów o arystotelizm i filozofię nowożytną. Na zajęciach dyskutowane będą też ideowe, propagandowe i międzynarodowe aspekty rewolucji w kosmologii na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.
LITERATURA: Wybrane fragmenty z pism Mikołaja Kopernika (O obrotach, i in.), literatura z filozofii średniowiecznej, nowożytnej i z filozofii nauki (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, kosmologia i metodologia nauk).

SEMINARIUM Z FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (HF79sk)
PREREKWIZYTY: HF01p, HF02p
SEMESTR: zimowy i letni (60 godz., seminarium)
TERMIN I SALA: czwartek, godzina 16:00-17:30, sala 96
WARUNKI ZALICZENIA: aktywny udział w zajęciach, referat lub praca pisemna
PUNKTY ECTS: 6
OPIS KURSU: Seminarium z dziejów filozofii średniowiecznej będzie poświęcone analizie wybranych zagadnień z metafizyki i kosmologii średniowiecza. Dokładny przebieg zajęć będzie uzależniony od zainteresowań i badań prowadzonych przez uczestników. Często będą się także pojawiać odniesienia do filozofii starożytnej (gł. Arystotelesa). Obok tekstu wiodącego, którego lektura będzie dominować na zajęciach, sporo czasu zostanie również poświęcone na indywidualne zagadnienia rozważane przez studentów. Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób zainteresowanych od niedawna filozofią średniowieczną, jak również dla studentów starszych lat, znających język łaciński.
LITERATURA: Wybrane pisma autorów średniowiecznych, przede wszystkim św. Tomasza z Akwinu, a także klasyczne opracowania historii filozofii i literatura monograficzna.

TRWAŁOŚĆ I ZMIANA – STARCIE HISTORIOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I OŚWIECENIOWEJ W XIX I XX WIEKU (RO32s)
PREREKWIZYTY: RO01
SEMESTR: zimowy i letni (60 godz., seminarium)
TERMIN I SALA: środa, godzina 11.00-12.30, sala 96
WARUNKI ZALICZENIA: praca pisemna i egzamin ustny
PUNKTY ECTS: 6
OPIS KURSU: Seminarium z zakresu historii idei będzie obejmowało wybrane zagadnienia trwałości i zmiany w kulturze w oparciu o refleksję filozofii, historii i filozofii dziejów. Badane będą problemy kryzysu cywilizacji i przemian religijnych w XIX i XX wieku w Europie Zachodniej. Dyskutowane będą teksty źródłowe, w tym niepublikowane materiały dotyczące problematyki historiozoficznej.