Wykaz publikacji ogłoszonych po uzyskaniu habilitacji (66 pozycji)
  (najważniejsze – pogrubiono: nr 2, 3, 5, 13, 20, 25)

  KSIĄŻKI:

 1. Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Historia i doktryna rzymskokatolickiego ruchu tradycjonalistycznego, wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2008, stron 154.

 2. Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2008, stron 336.

 3. Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej, wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2012, stron 182.

 4. Redakcja naukowa: Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, praca zbiorowa, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, stron 232.

 5. Alternatywna wizja historii. Prace historyczne Davida Irvinga, wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2013, stron 195.

 6. Redakcja: Liberalizm potępiony przez papieży, w serii: Roma locuta…, Sandomierz 2010, stron 288.

 7. Redakcja: Modernizm potępiony przez papieży, w serii: Roma locuta…, Sandomierz 2010, stron 312.

 8. Redakcja: Protestantyzm potępiony przez papieży, w serii: Roma locuta…, Sandomierz 2012, stron 288 (wraz z M. Broniarek).

 9. Redakcja: Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży, Sandomierz 2012, stron 173.

 10. Zbawienie przez technikę? Religia Teilharda de Chardin, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2013, stron 319.


 11. ARTYKUŁY NAUKOWE:

 12. Kościół palmariański – nowy ruch religijny w tradycyjnej formie, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, nr 65/66 (2009), s. 121-134.

 13. Inspiracja religijna w systemie wiedzy przyrodniczej św. Tomasza z Akwinu, „Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica”, z. 41 (2008), s. 105-110.

 14. «Una voce dicentes». Hierarchiczna wizja rzeczywistości w rycie mszy trydenckiej i w jej teologicznym uzasadnieniu, „Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica”, z. 42 (2009), s. 95-107.

 15. Piękno w filozofii Teilharda de Chardina, „Estetyka i Krytyka”, nr 19 (2010), s. 61-71.

 16. Pius XII i Żydzi, „Studia Judaica”, nr 1 (25) 2010, s. 39-53.

 17. Kosmologia dojrzałego średniowiecza – „Studia Philosophiae Christianae”, rocznik 46 (2010), nr 1, s. 196-206.

 18. Przyszłość ludzkości w filozofii Teilharda de Chardin, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXIX (2011), z. 1, s. 51-82.

 19. Naród żydowski w rewizjonistycznej publicystyce Davida Irvinga, „Studia Judaica”, nr 1 (27) 2011, s. 61-80.

 20. Fideizm Ockhama (XIV w.) jako zapowiedź czasów nowożytnych, „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 1 (2012), s. 224-231.

 21. Kosmologia Bedy Czcigodnego (VIII wiek) – „Roczniki Filozoficzne” (KUL), t. 60 (2012), nr 1, s. 7-26.

 22. Przesłanie II Soboru Watykańskiego, „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 1 (65) 2010, s. 2-10.

 23. Kobieta w mariawityzmie, „Nomos”, nr 77 (2012), s. 87-97.

 24. Maréchal, Nous Voilà! Ideowy wymiar Francji Vichy (1940-1944), „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 71 (2013), s. 103-116.

 25. Koncepcja zbawienia świata według Teilharda de Chardin (1881-1955), „Nomos”, nr 78 (2012), s. 58-71.

 26. Doczesny mesjanizm Teilharda de Chardin, „Kronos”, nr 2 (29) 2014, s. 247-256.

 27. Świecka religia Teilharda de Chardin, „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 2 (72), 2013,

 28. Kościół na drogach odnowy w XX wieku – historia idei, [w:] De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II. Papież wobec wykluczenia społecznego, red. K. Pilarczyk, Warszawa 2015, s. 23-48.

 29. Church on the roads of renewal in the 20th century – The history of ideas [w:] De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II. The Pope against social exclusion, ed. K. Pilarczyk, Warszawa 2015, s. 11-36.

 30. Zasady katolickiego wychowania młodzieży w ujęciu papieża Piusa XI i o. Mariana Morawskiego SJ. Studium nad ideami tradycyjnego katolickiego porządku społecznego, „Polska Myśl Pedagogiczna”, r. 1 (2015), nr 1, s. 99-112.

 31. Drugi Sobór Watykański – ciągłość czy zmiana, „Spectrum. Magazyn studencki”, nr 5, Kraków 2013, s. 3-4.

 32. Dwie monarchie Chrystusa i kult Cargo, „Pressje”, nr 37 (2014), s. 209-217.


 33. ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH:

 34. Kultura monastyczna i nurt encyklopedyczny [w:] Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Kraków 2012, s. 63-78.


 35. INNE (przekłady, recenzje):

 36. Kosmologia św. Tomasza z Akwinu, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 113 (2009), s. 36-37 (zebranie rezultatów badań nad kosmologią św. Tomasza).

 37. Przekład z języka łacińskiego: Innocenty III (Lotar Segni), O wzgardzeniu światem albo o nędzy ludzkiego losu, w trzech księgach, w: Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, praca zbiorowa, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 17-71.

 38. Przekład z języka łacińskiego: W. Zubizarreta, O modernizmie, w: Modernizm potępiony przez papieży, w serii: Roma locuta…, Sandomierz 2010, s. 296-312.

 39. Przekład z języka łacińskiego: Pius IX, list apostolski Iam vos omnes, w: Protestantyzm potępiony przez papieży, w serii: Roma locuta…, Sandomierz 2012, s. 67-70.

 40. Przekład z języka łacińskiego: Leon X, bulla Decet Romanum Pontificem, w: Protestantyzm potępiony przez papieży, w serii: Roma locuta…, Sandomierz 2012, s. 37-42.

 41. Przekład z języka łacińskiego: Leon X, bulla Exsurge Domine, w: Protestantyzm potępiony przez papieży, w serii: Roma locuta…, Sandomierz 2012, s. 27-36.

 42. Recenzja książki: José Orlandis, Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku, przeł. P. Skibiński, Radom 2007, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, nr 61-62 (2008), s. 141-143.

 43. Krakowska filozofia człowieka w wieku XV, recenzja książki: Krzysztof Bochenek, Filozofia człowieka w kontekście piętnastowiecznych krakowskich dyskusji antropologicznych (ciało-dusza), „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 38 (2010), z. 1, s. 176-179.

 44. Polskie tradycje gramatyki spekulatywnej, recenzja książki: Krystyna Krauze-Błachowicz, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 38 (2010), z. 1, s. 179-181.

 45. Recenzja książki: Judith Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2009, „Historyka”, t. XL (2010), s. 137-140.

 46. Recenzja książki: Mirosław Mylik, Biskup Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, Pelplin 2008, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 39 (2011), z. 4, s. 185-188.

 47. Nowa monografia z dziedziny transcendentaliów. Recenzja: J. Kiełbasa, Transcendentalny i nietranscendentalny sens jedności w myśli XIII wieku na tle filozoficznej tradycji, Kraków 2011, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 40 (2012), z. 2, s. 187-190.

 48. Wstęp redaktora do pracy zbiorowej Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 7-8.

 49. Wstęp redaktora do książki: Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży, Sandomierz 2012, s. 5-8.

 50. Katolicyzm, [hasło w:] Słownik religii, red. Z. Pasek, E. Przybył-Sadowska, Kraków 2010, s. 357-368.

 51. Polskokatolicyzm,, [hasło w:] Słownik religii, red. Z. Pasek, E. Przybył-Sadowska, Kraków 2010, s. 371-372.

 52. Starokatolicyzm, [hasło w:] Słownik religii, red. Z. Pasek, E. Przybył-Sadowska, Kraków 2010, s. 370-361.

 53. Mariawityzm, [hasło w:] Słownik religii, red. Z. Pasek, E. Przybył-Sadowska, Kraków 2010, s. 373.

 54. Mariawityzm płocki, [hasło w:] Słownik religii, red. Z. Pasek, E. Przybył-Sadowska, Kraków 2010, s. 373-374.

 55. Mariawityzm felicjanowski [hasło w:] Słownik religii, red. Z. Pasek, E. Przybył-Sadowska, Kraków 2010, s. 374-376.

 56. Nowocześni tradycjonaliści, rozmowa z red. K. Mazurem, „Tygodnik Siedlecki” (Siedlce), nr 21 (2009), s. 17-17.

 57. Tablica pamiątkowa ku czci profesora Mariana Zdziechowskiego (1861-1938), „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 120-121 (2009/2010), s. 60-62.

 58. Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Katalog Wystawy, red. M. Kusak, M. Karas, wyd. Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2010, stron 58.

 59. Omowienie książki: J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 126-127 (2010), s. 112-112.

 60. Sześć wieków Wydziału Filozoficznego, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 126-127 (2010), s. 69-71.

 61. Recenzja książki: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, wydanie 3, Poznań 2007, w: „Nomos”, nr 77 (2012), s. 147-149.

 62. Nieznany bohater Polski i Kościoła na Łotwie, Recenzja książki: J. Radzinia „Ks. Jan Wasilewski (1885-1948). Życie kapłana z Łotwy”, wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Lublin-Jelgava 2012, w: „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 71 (2013), s. 473-476.

 63. Wstęp do książki: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Sandomierz 2013, s. III-IV.

 64. Przekład z języka łacińskiego: William Ockham, O istnieniu czasu i o jego relacji do ruchu, w: Historia filozofii – Meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65 urodzin, Kraków 2014, s. 35-52.

 65. Przekład z języka łacińskiego: św. Pius X, Motu proprio Doctoris Angelici, 29 czerwca 1914 r. w: S. Ramirez OP, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, przeł. M. Beściak, Warszawa 2014, s. 238-244.

 66. Przekład z opracowaniem z języka łacińskiego: Tomasz z Akwinu, O geocenryzmie, tekst łaciński i polski, w: „Rocznik Tomistyczny”, nr 4 (2015), s. 251-266.

 67. Nowa monografia o wczesnym Oświeceniu w Polsce. Recenzja książki Agnieszki Smolińskiej „Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774)”, „Universitas”, Kraków 2012 [w:] „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 42 (2014), z. 2, s. 177-181.

 68. Nowa książka z wczesnych dziejów tomizmu. Recenzja książki Dawida Lipskiego „Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku”, Wyd. UKSW, Warszawa 2015 [w:] „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 43 (2015), z. 4, s. 218-220.

 69. Recencja: Santiago Ramirez OP, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, przeł. M. Beściak, Warszawa 2014, ss. 324, w: „Rocznik Tomistyczny”, nr 4 (2015), s. 359-361.   Wykaz publikacji ogłoszonych przed uzyskaniem habilitacji (103 pozycje)
   (najważniejsze – pogrubiono: nr 2, 3, 4, 13, 32, 61)


   KSIĄŻKI I PRZEKŁADY KSIĄŻEK:

  1. Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, wydawnictwo „FHG Tondera”, Kraków 2000, stron 288 (wybór dokumentów, wstępy, opracowanie).

  2. Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów konceptualizmu w XIV wieku, wydawnictwo „Ages”, Kraków 2003, stron 208 (rozprawa doktorska).

  3. Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, stron 330 (rozprawa habilitacyjna).

  4. William Ockham, Traktat o predestynacji. Tłumaczenie i komentarz, w serii: Klasyka myśli filozoficznej, t. III, wydawnictwo „Ośrodek Myśli Politycznej”, Kraków 2007, stron 238.

  5. Przekład książki z języka łacińskiego: św. Tomasz z Akwinu, De rationibus fidei, w: Tenże, Taka jest nasza wiara, Sandomierz 2006, s. 17-119.

  6. Przekład książki z języka angielskiego: Katechizm św. Piusa X, Sandomierz 2006 (s. 11-215).

  7. Przekład książki z języka łacińskiego: P. Semenenko, Quid Papa et quid est Episcopatus ex aeterna ac divina ratione necnon quae eorum partes in Ecclesiae infallibili magisterio, [w:] P. Semenenko, O Papieżu, Kraków 2006, s. 1-87.

  8. Przekład książki z języka francuskiego: P. Semenenko, Le Pape et son infaillibilité dans sa cause première et éternelle et dans sa dernière conséquence, [w:] P. Semenenko, O Papieżu, Kraków 2006, s. 89-148.

  9. Przekład książki z języka łacińskiego: William Ockham, O czasie, wyd. WAM, Kraków 2007, s. 29-103.

  10. Historia filozofii – Meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65 urodzin, Kraków 2014, stron 316.

  11. O. Ambroży de Poulpiquet, Tylko Kościół. Apologetyka, przeł. J. Zoppa, Sandomierz 2015, stron 496.


  12. ARTYKUŁY NAUKOWE:

  13. Teodoret z Cyru, sławny czy zapomniany?, „Filomata”, nr 425-426 (1995), s. 97-104.

  14. Elementy autobiograficzne w «Listach» i «Historii mnichów syryjskich» Teodoreta z Cyru, cz. I, „Filomata”, nr 427-428 (1995), s. 186-200.

  15. Elementy autobiograficzne w «Listach» i «Historii mnichów syryjskich» Teodoreta z Cyru, cz. II, „Filomata”, nr 431-432 (1995), s. 318-327.

  16. Koncepcja predestynacji w «Tractatus de praedestinatione» Williama Ockhama, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXVII (1999), z. 3, s. 67-86.

  17. Relacja filozofii i teologii w «Tractatus de praedestinatione» Williama Ockhama, „Principia”, t. XXXII-XXXIII (2002), s. 123-134.

  18. Absolutne poznanie i doskonała wiedza Boga według Williama Ockhama na podstawie jego «Tractatus de praedestinatione», „Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica”, z. 33 (2000), s. 247-258.

  19. Bractwo św. Piusa X – katolicki ruch tradycjonalistyczny w dobie posoborowej, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, z. 30-31 (2000), s. 79-99.

  20. Koncepcja czasu w «Tractatus de praedestinatione» Williama Ockhama, „Acta Mediaevalia”, t. 15 (2002), s. 107-116.

  21. «Mateczka – Boska Parakletka, Zbawicielka Świata». Nowa nauka trynitarna w felicjanowskim nurcie mariawityzmu, „Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica”, z. 34 (2001), s. 113-127.

  22. Apologetyka Teodoreta z Cyru wobec filozofii Platona, „Vox Patrum”, t. 40-41 (2001), s. 317-335.

  23. Apologetyka Teodoreta z Cyru wobec filozofii Platona, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXI (2003), z. 3, s. 33-60 (wersja rozszerzona poprzedniego artykułu).

  24. Kapłaństwo kobiet w felicjanowskim odłamie mariawityzmu na tle jego założeń teologicznych, „Studia Bobolanum”, nr 2 (2002), s. 25-51.

  25. Sposób istnienia wiecznych bytów wobec czasu w filozofii Ockhama, „Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną”, t. II (2003), s. 187-194.

  26. Niebo empirejskie i inne najwyższe rejony kosmosu w pismach św. Tomasza z Akwinu, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 32 (2004), z. 4, s. 99-129 (fragment przygotowywanej do druku rozprawy habilitacyjnej).

  27. Obrona tradycyjnego porządku religijnego i społecznego przez papieża Grzegorza XVI, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne Collegium Resurrectianum”, nr 10, r. X (2004), s. 223-233.

  28. «Status Ecclesiae indirecte subordinatur» – koncepcja wzajemnych relacji Kościoła i państwa we współczesnym integryzmie rzymskokatolickim, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 49, (2004), s. 237-257.

  29. Obraz świata w eschatologii św. Tomasza z Akwinu, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, t. XXXVII (2004), s. 183-198 (fragment przygotowywanej do druku rozprawy habilitacyjnej).

  30. Dwie wizje wizje wszechświata w pismach św. Tomasz z Akwinu (geocentryzm Arystotelesa i Ptolemeusza), „Edukacja Filozoficzna”, t. 39 (2005), s. 213-234 (fragment przygotowywanej do druku rozprawy habilitacyjnej).

  31. Naturalna niezniszczalność ciał niebieskich według św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne” (KUL), t. 53 (2005), nr 1, s. 109-128 (fragment przygotowywanej do druku rozprawy habilitacyjnej).

  32. Zapomniany bohater sprawy katolickiej – papież Benedykt XV (1914-1922), „Zeszyty Historyczno-Teologiczne Collegium Resurrectianum”, nr 11, r. XI (2005), s. 211-219.

  33. Ziemia jako część wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne” (KUL), t. 54 (2006), nr 1, s. 41-68 (fragment przygotowywanej do druku rozprawy habilitacyjnej).

  34. Wolność człowieka i niezależność zdarzeń od wpływu ze strony ciał niebieskich w filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 34 (2006), z. 4, s. 43-77 (fragment przygotowywanej do druku rozprawy habilitacyjnej).

  35. Papież i Episkopat w refleksji o. Piotra Semenenki, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne Collegium Resurrectianum”, nr 12, r. XII (2006), s. 79-94.

  36. Początki nowej epoki w dziejach Kościoła katolickiego. Ideowy dorobek Jana XXIII (1958-1963), „Przegląd Religioznawczy”, nr 3 (2006), s. 97-108.

  37. Pontyfikat Piusa XI (1922-1939): w walce z laicyzmem i totalitaryzmami, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3 (2007), s. 65-76.

  38. Naturalne oddziaływanie ciał niebieskich na procesy zachodzące na Ziemi w filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny”, t. 15 (2009), s. 47-75 (fragment przygotowywanej do druku rozprawy habilitacyjnej).


  39. ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH:

  40. Zagadnienia religijne w ramach historii idei, [w:] Definicja religii. Studia i szkice, Kraków 2002, praca zbiorowa, s. 225-232.

  41. Problem definicji religii w historii nauk humanistycznych, [w:] Definicja religii. Studia i szkice, Kraków 2002, praca zbiorowa, s. 13-31.

  42. Przegląd współczesnych definicji religii, [w:] Definicja religii. Studia i szkice, Kraków 2002, praca zbiorowa, s. 33-40.


  43. INNE (redakcja naukowa, przekłady, recenzje):

  44. Definicja religii. Studia i szkice, praca zbiorowa, Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków 2002, stron 252.

  45. Piotr Semenenko, O Papieżu, Kraków 2006, w serii: Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Collegium Resurrectianum, t. 2, stron XXVIII+384.

  46. Przekład z języka łacińskiego: William Ockham, Traktat o predestynacji, przedwiedzy Bożej i przyszłych zdarzeniach przygodnych, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXVII (1999), z. 3, s. 137-160.

  47. Przekład z języka łacińskiego: «Sermo de contemptu mundi» Alana z Lille. Problematyka tekstu i przekład na język polski, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXX (2002), z. 4, s. 143-154. Przekład przedrukowano później w: Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, praca zbiorowa, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 11-16.

  48. Przekład z języka łacińskiego: Eugeniusz III, Wyznanie wiary w Trójcę Św. na synodzie w Reims (1148 r.), [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 21-21.

  49. Przekład z języka łacińskiego: Pius VI, Konstytucja «Auctorem fidei», potępienie nauki synodu w Pistoi (28 sierpnia 1794 r.), nr 1-4, [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 66-67.

  50. Przekład z języka niemieckiego: Oświadczenie Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich w sprawie ordynacji kobiet, Wislikofen (Szwajcaria), (14 lipca 1997 r.), [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 165-168.

  51. Przekład z języka łacińskiego: Benedykt XIV, Konstytucja «Nuper ad nos», fragment: Wyznanie wiary przedłożone Maronitom (16 marca 1743 r.), [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 230-235.

  52. Przekład z języka łacińskiego: Deklaracja abpa Ngô-dinh Thuca (25 lutego 1982 r.), [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 260-262.

  53. Przekład z języka angielskiego: Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI), (1 lipca 1997 r.), [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 263-267.

  54. Przekład z języka niemieckiego: Oświadczenie kolońskie (6 stycznia 1989 r.), [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 271-277.

  55. Przekład z języka niemieckiego: Manifest rzymski (12 października 1997 r.), [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 277-279.

  56. Przekład z języka niderlandzkiego: Co robi i czego pragnie Ruch 8 maja?, [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 280-282.

  57. Przekład z języka angielskiego: Zasady ruchu «Basic» – «Bracia i Siostry w Chrystusie» (30 marca 1996r.), [w:] Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 283-284.

  58. Przekład z języka niemieckiego: Anafora św. Bazylego Wielkiego, [w:] E. Przybył, Wyznania wiary. Kościoły orientalne i Prawosławie, Kraków 2006, s. 55-55.

  59. Przekład z języka niemieckiego: Anafora św. Grzegorza z Nazjanzu, [w:] E. Przybył, Wyznania wiary. Kościoły orientalne i Prawosławie, Kraków 2006, s. 56-56.

  60. Przekład z języka łacińskiego: Sobór w Bazylei, [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 3, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 279-425.

  61. Przekłady z języka łacińskiego: Sobór w Konstancji (część dokumentów), [w:] Dokumenty Soborów powszechnyc, red. A. Baron, H. Pietras, t. 3, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 51-75; 91-103; 145-163; 183-205; 229-237; 263-269.

  62. Przekład z języka łacińskiego: List króla Polski na Sobór w Konstancji (2 sierpnia 1416 r.), [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 3, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 167-173.

  63. Przekład z języka łacińskiego: List wysłany na Sobór w Konstancji przez Wielkiego Mistrza Zakonu Niemieckiego NMP (10 lipca 1416 r.), [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 3, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 173-175.

  64. Przekład z języka łacińskiego: List Akademii Krakowskiej do Soboru w Konstancji (12 sierpnia 1416 r.), [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 3, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 175-182.

  65. Przekład z języka łacińskiego: Sobór Watykański Pierwszy, [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 4, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 878-927.

  66. Przekłady z języka łacińskiego: Sobór Trydencki, [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 4, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 196-215; 234-251; 288-325; 356-375; 380-381; 392-395; 404-405; 436-439; 444-471; 482-527; 538-545; 550-553; 580-587; 592-595; 606-627; 636-665; 678-775; 778-851.

  67. Przekład z języka łacińskiego: William Ockham, Quodlibeta septem, księga VII, kwestia 5, „Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną”, t. II (2003), s. 195-200.

  68. Przekład z języka łacińskiego: Paweł III, Bulla Regimini universalis Ecclesiae (1545), [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 4, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 380-385.

  69. Przekład z języka łacińskiego: Juliusz III, Bulla Cum ad tollenda (1550), [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 4, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 432-435.

  70. Przekład z języka łacińskiego: Pius IV, Bulla Ad Ecclesiae regimen (1563), [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 4, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 572-577.

  71. Przekład z języka łacińskiego: Pius IV, Bulla Benedictus Deus (1564), [w:] Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 4, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 860-867.

  72. Przekład fragmentów z języka łacińskiego zawartych w książce: W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

  73. Przekład z języka łacińskiego: William Ockham, Expositio in librum Praedicamentorum Aristotelis, rozdz. 18-19, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 14 (2005), nr 2 (54), s. 295-304.

  74. Przekład z języka łacińskiego: Plutarch z Cheronei, Porównanie Cycerona i Demostenesa, [w:] Informacja. Perswazja. Logika, red. I. Trzcieniecka-Schneider i E. Żarnecka-Biały, Kraków 2006, s. 189-191.

  75. Przekład fragmentów z języka łacińskiego zawartych w książce: S. T. Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki, Wrocław 2006.

  76. Przekład z języka łacińskiego: Traktat o rzeczach następujących po sobie, przypisywany Williamowi Ockhamowi. Część trzecia – Traktat o czasie, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 50-51, (2006), s. 75-91.

  77. Przekład z języka łacińskiego: Traktat o rzeczach następujących po sobie, przypisywany Williamowi Ockhamowi. Część pierwsza – Traktat o ruchu, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 52, (2007), s. 77-102.

  78. Przekład z języka łacińskiego: Traktat o rzeczach następujących po sobie, przypisywany Williamowi Ockhamowi. Część druga – Traktat o miejscu, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 53, (2008), s. 47-64.

  79. Hypatia z Aleksandrii, recenzja książki: M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 1993, „Filomata”, nr 423-424 (1994), s. 326-328.

  80. Recenzja książki: J. Widomski, Ontologia liczby, Kraków 1996, „Nowy Filomata”, nr 1 (1997), s. 66-67.

  81. Recenzja książki: Documents of the Christian Church, ed. by H. Bettenson, Ch. Mauder, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, nr 37-38 (2002), s. 143-146.

  82. Jak daleko sięga rehabilitacja III Rzeszy?, recenzja książki: D. Irving, Goebbels. Mózg Trzeciej Rzeszy, przeł. B. Zborski, Gdynia 1998, „Historyka”, t. XXIV, (2004), s. 165-172.

  83. Wstęp tłumacza do przekładu z języka łacińskiego: św. Tomasz z Akwinu, Taka jest nasza wiara, Sandomierz 2006, s. 7-16.

  84. Wstęp do edycji tekstu: Leon XIII, encyklika Aeterni Patris, [w:] św. Tomasz z Akwinu, Taka jest nasza wiara, Sandomierz 2006, s. 125-136.

  85. Wstęp tłumacza do przekładu z języka angielskiego: Katechizm św. Piusa X, Sandomierz 2006, s. 7-10.

  86. Papież w refleksji teologicznej o. Piotra Semenenki na tle jego czasów (wprowadzenie), [w:] P. Semenenko, O Papieżu, Kraków 2006, s. IX-XXVIII.

  87. Ks. Robert H. Benson i jego epoka, [w:] R. H. Benson, Miasto położone na górze, przeł. B. Jankowiak-Konik, Sandomierz 2007, s. 5-52.

  88. Wstęp tłumacza do przekładu z języka łacińskiego: William Ockham O czasie, wyd. WAM, Kraków 2007, s. 7-28.


  89. PRACE POPULARNONAUKOWE:

  90. Arystoteles i Ockham. Zachęta do «Fizyki», „Filomata”, nr 431-432 (1995), s. 350-353.

  91. Czytając «Etykę Nikomachejską» Arystotelesa, „Filomata”, nr 433-434 (1996), s. 11-14.

  92. Rola Platona w apologii Teodoreta z Cyru, „Filomata”, nr 435-436 (1996), s. 179-182.

  93. Arystotelesa «Zachęta do filozofii», „Filomata”, nr 439-440 (1996), s. 453-456.

  94. Piękno w filozofii św. Bonawentury, „Nowy Filomata”, nr 4 (1997), s. 289-292.

  95. Problematyka platońskiego dialogu «Polityk», „Nowy Filomata”, nr 4 (1998), s. 297-300.

  96. O pewnym reformatorze mariawityzmu, „Praca nad sobą”, z. 17 (2000), s. 30-33.

  97. Święcenie kobiet na kapłanki w felicjanowskiej wspólnocie mariawickiej,, „Notatki płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 2 (187), (2001), s. 9-14.

  98. Ordynacja kobiet we wspólnocie mariawickiej, „Słowo i Myśl”, nr 1-4 (2001), s. 28-31.

  99. Życie Nestoriusza, patriarchy Konstantynopola (V w.), „Nowy Filomata”, nr 4 (2001), s. 262-271.

  100. Notatki z prasy: Odkrycie zaginionego portu Aila; Czy malaria była przyczyną upadku cesarstwa rzymskiego?, przekład z języka angielskiego i opracowanie, „Filomata”, nr 427-428 (1995), s. 226-229.

  101. Notatki z prasy: Kiedy Egipcjanie wytapiali żelazo?; Odkrycie legendarnej Ebli; przekład z języka angielskiego i opracowanie, „Filomata”, nr 431-432 (1995), s. 359-361.

  102. Notatki z prasy: Grób królowej egipskiej Nefertari otwarty dla zwiedzających; Odkrycie portu rzecznego w Egipcie; przekład z języka angielskiego i opracowanie, „Filomata”, nr 433-434 (1996), s. 89-91.

  103. Esej: Napięcie intelektualne, „Forum Akademickie”, nr 7-8 (1997), s. 22-23.

  104. Czy amerykanizacja szkolnictwa?, „Forum Akademickie”, nr 5 (1998), s. 44-45.

  105. Europejskie eksperymenty, „Forum Akademickie”, nr 12 (1998), s. 51-53.

  106. «Traktat o predestynacji, przedwiedzy Bożej i przyszłych zdarzeniach przygodnych» autorstwa Williama Ockhama, [hasło w:] „Leksykon dzieł filozoficznych”, red. J. Kiełbasa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2001, s. 286-287.

  107. Refleksje nad polskim szkolnictwem wyższym, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, nr 158 (2001), s. 4.

  108. Fundamentalizm a droga do uniwersalizmu (na marginesie artykułu prof. Jerzego Ochmanna), „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, z. 53-54 (2006), s. 167-170.

  109. O Litwie, jakiej już nie ma, „Kurier Galicyjski” (Lwów), nr 1 (2007), s. 20-21.

  Spis publikacji 2016