Zbawienie przez technikę – Religia Teilharda de Chardin
W publicystyce filozoficznej czytamy często, że władze zakonne i kościelne potraktowały Thilharda niesprawiedliwie, uniemożliwiając mu publikację esejów religijnych i zakazując przyjmowania różnych funkcji w instytucjach naukowych. Po przeczytaniu tych tekstów okaże się jednak, że w istocie władze te były niezwykle tolerancyjne dla autora, który radykalnie odchodził od katolicyzmu. Nikt nie nakazał mu złożenia wyznania wiary… [fragment recenzji]
Zobacz [pdf]
Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej
Autor postawił sobie ambitne zadanie skonfrontowania myśli znanego francuskiego filozofa z oficjalną nauką Kościół (…) Za rdzeń teilhardyzmu uznał (…) historiozofię, zaś za fundament nauki Kościół – tomizm. (…) Warsztat historyka idei nie mógł wydać lepszego owocu. Książka (…) traktuje otwarcie o rzeczach istotnych, trudnych i podatnych na ideologiczną oraz medialną manipulację. Jedną z zalet tego – wysokiej próby – naukowego studium jest również to, że autor nie kryje się ze swoimi własnymi poglądami, nie chowa się za zasłoną ogólnikowych sformułowań czy niedopowiedzeń, ale jasno stawia kwestie…[fragment recenzji]
Zobacz [pdf]
Alternatywna wizja historii – prace historyczne Davida Irvinga
Książka Marcina Karasa, historyka i filozofa, odsłania nie tylko stronniczość brytyjskiego pseudo-historyka w opisie faktów, ale także ujawnia lekceważenie wymogów warsztatowych, jakich się dopuszcza (…) Obraz historii propagowany przez Irwinga, to apoteoza III Rzeszy i jej führera (…) Irwing niewątpliwie utrwala nazistowskie wizje historii, czyniąc III Rzeszę ofiarą międzynarodowego spisku. Szczególną uwagę zwraca Marcin Karas na książkę „Wschodnia Granica Niemiec”, która powinna wzbudzić zainteresowanie polskich historyków. W książce tej Irving nie tylko kwestionuje powojenne granice Polski, ale kreśli także nową mapę Europy, podważając … [prof. dr hab. J. Widomski]
Zobacz [pdf]

Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu
Książka jest szczegółowym i wszechstronnym omówieniem problematyki mało znanej w literaturze filozoficznej poświęconej św. Tomaszowi. Rozważania autora skupiają się na zagadnieniu natury wszechświata (jego wieczności, stworzenia z niczego, naturalnej niezniszczalności ciał niebieskich itp.) oraz jego struktury (m.in. kulistości, względnej doskonałości, trojakiej doskonałości i wielości światów). Autor wiele miejsca poświęcił również kwestiom teologicznym obecnym w rozważaniach kosmologicznych Doktora Anielskiego. W książce nie zabrakło miejsca dla refleksji filozoficznej nad metodą św. Tomasza i aktualnością jego filozofii… [fragment recenzji]
Zobacz [pdf]

Z dziejów Kościoła – ciągłość i zmiana w Kościele Rzymskokatolickim w XIX I XX wieku
Zmiany w Kościele katolickim w drugiej połowie XX wieku to niezmiernie doniosły problem badawczy, o którym historiografia światowa wypowiadała się już niejednokrotnie. Ponieważ skomplikowane to zagadnienie domagało się nakreślenia szerokiego tła, dlatego autor zdecydował się pokazać poglądy i działania papieży sprawujących władzę w ostatnim okresie przed Soborem Watykańskim II (…). Ten zabieg pozwolił pokazać starannie i umiejętnie jak na wyzwania nowoczesności i zmiany społeczne reagowali ci papieże, dla których obrona Tradycji była absolutnym imponderabilium. Tę część książki należy uznać za być może najważniejszą… [fragment recenzji. Doc. dr hab. Marek Kornat, PAN]
Zobacz [pdf]